Rabbim!

Beni marifet merdivenlerinde yükselt. Beni hakikat sırlarının kıvrımları arasında dolaştır. Beni korumanın çardakları altında, sırrının gizliliği içinde, celalinin parıldayışlarına yaraşmayan düşüncelerin varit olmasından perdele. Rabbim! Her şeyde beni kendinle kaim kıl. Her eksik ve aşağıda bana lütfunu göster. Tevhid meydanı fezasında basiretimi aç ki her şey’in seninle kaim olduğunu öyle bir şekilde göreyim ki, gözlerim başka hiçbir mevcuda bakmasın.

Ey fazilet ve cömertlik sahibi! Rabbim! Kutsal Zat elifinin tecrit denizinden üzerime lütuf yağdır, ki idrakimi bağlayan bütün ilişkilerim kopsun. İsteklerimin kapısı gerimde kalsın. Zatının gaybının melekutundan külli ve belirgin noktasının heyulasını üzerime aç ki burada eksiklik ve ayıptan korunmuş kevn harfleri karşısında kendimde güç bulayım.

Ey her şeyi ilim ve rahmet olarak kuşatan! Ey alemlerin Rabbi!… Rabbim!

Benim dışımı ve içimi başkası kirinden, tavırlarda çakılıp kalmaktan kutsiyetinin zuhuru feyziyle temizle. Ünsiyetinin parıldayışlarının müşahedesiyle beni onlardan gizle. Beni eşyanın hakikatine ve şekillerin inceliklerine muttalî kıl. Bütün alemlerde varlıkların açık tevhidi dile getirişlerini bana işittir. Aynamı celalin ve kahrının isimlerinin cevherlerinin tecellisine elverişli kıl.

Ki insanlardan ve cinlerden bir zorbanın gözü bana iliştiği zaman, bu cevherin şuası ona yansısın, nefsi emmaresini yaksın ve onu zelil olarak gerisin geri çevirsin. Gözleri umutsuzca, bezmiş olarak benden uzaklaşsın.

Ey yüzlerin yöneldiği, boyunların emrine girdiği! Ey Rablerin Rabbi! Rabbim! Beni engellerden uzak tut. Beni yakınlığının düşüncelerinden alıkoyan engellerden sıfatlarının nurlarının galip gelişinden sıfatlarıma uygun bir giysi giydir. Zatının nurlarının parıldayışlarından birinin tecellisiyle tabiatımın ve beşeriyetimin karanlığın yok et. Bana meleklere özgü bir kuvvet ver.

Onunla beni istila eden aşağılık tabiatları ve çirkin ahlakları kahredeyim, ezeyim. Fikrimin levhinden kevnlerin şekillerini sileyim. İnayetinin eliyle fikrimin levhine ezeli ve “Kef” ile “Nun” arasında saklanan yakınlığının erişilmezlik sırrını yerleştir. “Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz.”

Ey nurun nuru! Ey her şeye fazlının feyzinden damlalar bahşeden! Ey samed! Ey Kuddus! Ey Kahhar! Ey Hafız! Ey Latif! Ey alemlerin Rabbi!

Allah’ın salât ve selamı efendimiz Muhammed’in, ehlibeytinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.

Muhyiddin İbnü’l Arabi